රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනට සමගාමිව පෙර පාසල් ගුරුවරු පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන 2019.05.07ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී

IMG20190507100609

 

 

IMG20190507100759IMG20190507100900

 

IMG20190507102356

 

IMG20190507103319

IMG20190507115238

 

 

කර්යාල නිලධාරින් විසින් 2019.05.06 දින පැවැති කාර්යාල භුමිය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමද්‍රානය

IMG20190506104725IMG20190506101940IMG20190506101650

IMG20190506104733IMG20190506102323

IMG20190506104848 

 රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනට සමගාමිව වැඩිහිටි කාන්තාවන් පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන 2019.05.08ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී

IMG20190508100302

IMG20190508100336

 

IMG20190508100412

 

IMG20190508100406

 

 

 

IMG20190508142949

 IMG20190508143005

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගයේ අවස්ථා

IMG20181228125139

IMG20181228125123

 

49135431 388963425243794 7851996985061015552 n148975116 388956428577827 5057336021243396096 n149183569 388958375244299 4328594544875536384 n1

49035945 388957611911042 7088785814867410944 n149044795 388963541910449 6445124007090978816 n149045302 388958275244309 7639631124519452672 n1

49002943 388958648577605 7367571227222736896 n1

49075591 388961345244002 2465197475695165440 n1

48975116 388956428577827 5057336021243396096 n1

48935206 388961198577350 3330396664421679104 n148971499 388963728577097 3742160680942305280 n1

48411341 388958315244305 7910616043041587200 n1

 

48963693 388959808577489 1337785186313568256 n148971499 388963728577097 3742160680942305280 n1

 

කාර්යාල තත්ත්ව කව තරඟයෙන්  දිනු නිලධාරින් සඳහා තෑගි ප්‍රධානයේ  අවස්ථා48893297 388977085242428 6119596053336424448 n148957951 388976928575777 6944645797585616896 n1

48429944 388976868575783 8899843635189645312 n1

 

සමෘද්ධි නිලධාරි කාර්යාල තරඟයෙන්  දිනු නිලධාරින් සඳහා තෑගි ප්‍රධානයේ  අවස්ථා49135423 388976585242478 6943428934566412288 n1

48984810 388976131909190 7233127081431793664 n1

 

 

 

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල තරඟයෙන්  දිනු නිලධාරින් සඳහා තෑගි ප්‍රධානයේ  අවස්ථා48930724 388975205242616 5949213966264696832 n149242675 388974995242637 6917452289460404224 n1

49344643 388974865242650 3140259600394092544 n1

 

Grama shakthi programm 2018.12.20

2

News & Events

17
Dec2018
Photos

Photos

  රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනට සමගාමිව...

Scroll To Top