Rural development Society

Society Name

 Register Number  Chairman  Secretary
Karangawa  EP/DRD/AM04/89J/0760
K.P.Vipula Jayawardana,
B/513/2, Karangawa,Ampara.
0755389905
R.B.Jayalath
B/509/5B,Karangawa
0772268136 
Thissapura  EP/DRD/AM04/W89C/0713
P.D.Vijedhasha,
No 84,Thissapura,Ampara
0718430357
N.A.K.Nissanka,
No.15, Thissapura,
Ampara.
Indrasarapura  EP/DRD/AM04/89E/0781
B.G.R.Prshad,
UH,43, Indrasharapura
0774294287
G.G.C.Galappatti
UH/26, Indrsarapura
0778509611
Vijithapura EP/DRD/AM04/W89C/0551
W.G.Sirisena
No.62,Wijithapura,Ampara.
0632223288/0702658164
K.P.C.Priyanthi,
No.51,Wijithapura
0713756962
Bodagolla EP/DRD/AM04/W86B/W0523
W.M.K.Kumarahami,
8B/135,Bodagolla,Paragahakale.
0787132842
 H.D.WasanthaSamanmali
8B/18/A,Bodagolla
Paragahakale.
0788357241
Gamunupura EP/DRD/AM04/89G/0410
A.A.S.Wikramasingha‍,
No,01,Bandaranayaka MW,
Ampara 0777473476
M.G.A.Bandara
B/183/12, Gamunupura.
0773240069
Kotawehara EP/DRD/AM04/W89K/0775
M.G.G.D.Piyadasha,
3B/79,Kotawehara,Ampara
0719850930
A.G.Sumithra
3B/98/1,Kotawehara,
Ampara
0712069116
Namaloya 2 B EP/DRD/AM04/W86G/0862
M.Premasiri,
B/9,Namaloya,Ampara
0783293246
 L.H.Ariyasiri,
2B/26,Namaloya, Ampara
.0635689199
Nawagampura EP/DRD/AM04/W89I/0978
S.H.W.Sumith,
A/86,2nd Lane. 0771368734/0714225474/
0726588496
P.D.S.Dissanayaka,
No,200/17, 7 th Lane,
Nawagampura.
0632223303
Namaloya 01
EP/DRD/AM04/W86A/0901
O.A.C.prdeepa
No.212,Polwagajanapadaya,ampar‍
0776948748
A.C.Prdeep
No,212
Polwagjanapadaya
0711409668
Samapura
EP/DRD/AM04/W89B/0933
G.R.Sumith Kumarasiri 
D/159,Samapura,Ampara
0779353614
J.S.Yafa No,1/3, Samapura,
Ampara
0719509234
Jayawardanapura
EP/DRD/AM04/W89A/1011
W.Wethage,
No.43,Jayawardanapura,ampara
0714196449
P.Surasingha
L193,Nawanagaraya,
Ampara
0714247563
Saddathissapura
EP/DRD/AM04/W89F/1117
L.W.P.S.N.Weerasooriya
L/69,Nawanagaraya,Ampara
0774046241/0703000163
B.L.M.K.Silwa
No,L/151/A,Nawanagaraya,
Ampara,
0774843760/0718847553
Senanayakapura
EP/DRD/AM04/W89/D/0952
M.A.Chamida Sugath,
C/62,D.S.Senanayaka Road
0777570357
G.Wimalarathna,
B/L36,5 Lane,Ampara
0712393550
Pragahakale (West)
EP/DRD/AM04/89J/0760
D.M.Podimahaththaya,
2/8B,Paragahakale
T.S.Ganga
No.2/7A-1,Paragahakale
Paragahakale (East)
EP/DRD/AM04/W86J/W0596
H.M.S.Rajapaksha,
2/131/A, Paragahakale Ampara.
0763443080
G.A.DinushiWathsala
No,5/A, Paragahakale
0719854745
Namalthalawa
5B
EP/DRD/AM04/W86I/0409
K.D.Priyantha,
5B/154C,Namaloya Ampara
0788040024
J.M.D.Sadamali 
5B/30,Namalthalawa
0783813600
Wavinna (West)
EP/DRD/AM04/W86E/1256
M.M.Karunasena,
No.1/134/B,Wavinna,paragahakale
0714442704
D.MP.Ranjani,
No,1/16,Wawinna Paragahakale
0712846153

 

welfare society

S.No. society name  Adderss Mis.Chirman name  

T.Number

01 Vavinna (North) No,114/B/,Vavinna Mis. W.K.A.Nandika 0779062289
02 Saddathissapura Diriya No,L/114,New Town, Ampara MisJ.M.K.B.Manike 0717380439
03 Nawagampura Yasodara Diriya No.K.A.P.110,first lane,Nawagampura Mis.N.m.nilmini  0787814401
04 Nawagampura Prthiba No,A/11,2Lane,Nawagampura,Ampara Mis.G.H.S.Puspalatha 0728328098
05 Kotawehara Ekamuthuwa No.3/B/147/1,Kotawehara,Ampara Mis.P.V.D.Sujatha  0711821859
06 Karangawa Araliya No.04,2 lewal ,Rajawawa,Ampara Mis. D.M.O.Lumbini
07 Samapura samagi No.D,232/1,Samapura,Ampara Mis. C.Seruwaththa 0779876292
08 Usbima Samagi No.4/39,Usbima,Polwatta,Ampara Mis. H.H.Padmawathi 0755329065
09 gamunupura Rantharu No.B 198,Gamunupura,Ampara Mis.M.K.Indramali 0717866190
10 Jayawardenapura No.60,Jayawardenapura,Ampara Mis.G.g.m.Piyalatha 0712367814
11 Namaloya namali No.1/B,63, Namaloya,Ampara Mis.A.Karunawathi 0766752765
12 Thissapura Dedunu No.15/140/B,Thissapura,Ampara Mis.K.H.laksmi 0772022660
 13 Polwagajanapadaya Pathum No.175/b,Polwagajanapadaya Mis.W.M.K.G.Wijesingha 0713237159
 14 Mihidupura Mihidu No.IL/12B,Mihidupura,Ampara Mis.B.A.Mallika 0767244885
 15 wavinna South Visaka No.1/345,Wavinna,Ampara Mis.D.M.Amawathi  0719098538
 16 Namalthalawa Hirukirana No.5B/87,Namalthalawa,Ampara Mis.N.T.Pemawathi  0719098538
 17 Senanayakapura Nelum  No.C/246/1,karmika Ariya,Ampara Mis.H.m.P.Mallika  0723061525
 18 Indrasarapura Eksath  No.B/570/1,Wijithapura,Ampara Mis.A.Piyadarshani  0772975922
 19 Pragahakale North  No.2/127/Paragahakale ,Ampara Mis.R.D.C.B.Manike  0729175593
 20 Abamalthalawa Dilenatharu  No.7/B,167/A,Abamalthalawa,Ampara Mis.S.C.Airangani  0752589922

 

 

 

{sliderRural development Society |closed}

News & Events

17
Dec2018
Photos

Photos

  රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනට සමගාමිව...

Scroll To Top