අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

17
දෙසැ2018

news @ events

17
දෙසැ2018
Photos

Photos

  රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනට සමගාමිව...

07
සැප්2018

Computer system

28
අගෝ2017
 Divisional Coordinating Committee Ampara -2018

Divisional Coordinating Committee Ampara -2018

Ampara Divisional Coordinating Committee held on 13.10.2018

Scroll To Top